ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ

main-poster

Платформата за гражданско участие

main_image

Платформата за гражданско участие представлява уеб базирана платформа, която дава възможност на жителите на Община Хасково да се включват в процесите на даване на предложения и вземане на решения на местно ниво. Тя създава възможност гражданите да участват директно при определяне на обществените нужди и начините на тяхното задоволяване, така че да се постигне максимална съгласуваност и консенсус между тях и местната власт по различни теми от общественият дневен ред. Платформата съдържа информация за различните възможности за гражданско участие на местно ниво, представя в детайли иновативната програма за граждански бюджети и обезпечава софтуерно прилагането й. През платформата и с включването си в програмата за граждански бюджети, жителите на Община Хасково ще имат възможност да представят своите идеи за развитие и благоустрояване на населените места от общината, да представят своите виждания при определянето на приоритетите за развитие на общината в различни обществени сфери. В допълнение към това тази платформа технически обезпечава усилията ни за повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса. А това от своя страна ще доведе до по-голяма прозрачност, откритост и ефективност на управлението на местно ниво и устойчивост на решенията и политиките в дългосрочен план с оглед задоволяване на идентифицираните потребности и постигане на трайни резултати.