ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ

main-poster
main-poster
На 20 март 2023 година приключи приемането на идеи за граждански инициативи. В платформата постъпиха общо 125 предложения, които ще бъдат разгледани от мултидисциплинарен съвет. На 10 май онлайн платформата ще бъде отвовена отново за гласуване, чрез което ще се определи кои граждански инициативи ще бъдат финансирани.

Инициатива за граждански бюджети Хасково

Октомври 2022 - Февруари 2023

Информационна кампания

Октомври 2022 - Февруари 2023

Подаване на идеи за граждански инициативи

01 Март - 10 Май 2023

Проверка на допустимостта и остойностяване на предложените граждански инициативи

10 Май - 10 Юни 2023

Гласуване

20 Юни 2023

Обявяване на победителите

Юли - Ноември 2023

Реализиране на гражданските инициативи

За повече информация, посетете https://halo-platform.halongo.eu

Тази платформа е създадена в изпълнение на проект “Граждански бюджети”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.Цялата отговорност за съдържанието на платформата се носи от Фондация ХАЛО 2019 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Оперативна програма “Добро управление” или Европейския съюз. www.eufunds.bg