ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ

main-poster
main-poster

Важно съобщение!

Успешно приключи второто издание на Програмата за граждански бюджети. Повече за реализираните граждански инициативи можете да научите от секция "Инициативи".

Инициатива за граждански бюджети Хасково

Октомври 2022 - Февруари 2023

Информационна кампания

Октомври 2022 - Февруари 2023

Подаване на идеи за граждански инициативи

01 Март - 10 Май 2023

Проверка на допустимостта и остойностяване на предложените граждански инициативи

10 Май - 10 Юни 2023

Гласуване

20 Юни 2023

Обявяване на победителите

Юли - Ноември 2023

Реализиране на гражданските инициативи

За повече информация, посетете https://halo-platform.halongo.eu

Тази платформа е създадена в изпълнение на проект “Граждански бюджети”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.Цялата отговорност за съдържанието на платформата се носи от Фондация ХАЛО 2019 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Оперативна програма “Добро управление” или Европейския съюз. www.eufunds.bg