ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ

main-poster
main-poster

Важно съобщение!

На 10 юни в 17.00 часа приключи гласуването за граждански инициативи по Програмата за граждански бюджети. Предстои да бъде извършена проверка на допустимостта на подадените гласове. Окончателните резултати от гласуването ще бъдат обявени на 20 юни. Събралите най-голяма подкрепа на местните общности инициативи ще бъдат реализирани до изчерпване на наличните средства по Програмата за граждански бюджети в периода до октомври 2023 г.

Инициатива за граждански бюджети Хасково

Октомври 2022 - Февруари 2023

Информационна кампания

Октомври 2022 - Февруари 2023

Подаване на идеи за граждански инициативи

01 Март - 10 Май 2023

Проверка на допустимостта и остойностяване на предложените граждански инициативи

10 Май - 10 Юни 2023

Гласуване

20 Юни 2023

Обявяване на победителите

Юли - Ноември 2023

Реализиране на гражданските инициативи

За повече информация, посетете https://halo-platform.halongo.eu

Тази платформа е създадена в изпълнение на проект “Граждански бюджети”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ с договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. BG05SFOP001-2.025-0076-С01/10.08.2022 г. на обща стойност 46 965,59 лв, от които 39 920,75 лв от Европейския социален фонд и 7044, 84 лв национално финансиране.Цялата отговорност за съдържанието на платформата се носи от Фондация ХАЛО 2019 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Оперативна програма “Добро управление” или Европейския съюз. www.eufunds.bg