ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ

main-poster

Програмата за граждански бюджети

Етапи на програмата

main_image

1. Информационна кампания

Изпълнението на Програмата за граждански бюджети ще започне с провеждането на информационна кампания. Тя ще се реализира в онлаин среда, както и чрез провеждането на информационни срещи във всяко едно от селата в община Хасково. По време на кампанията ще бъдат представени условията за изпълнение на Програмата за храждански бюджети и онлайн платформара за гражданско участие. Графикът за провеждане на информационните срещи можете да откриете на https://halo-platform.halongo.eu/

2. Консултации

В периода от месец октомври 2022 г. до месец февруари 2023 година експерти от Община Хасково и от Фондация ХАЛО ще провеждат консултации с всички желаещи да подадат предложение за гражданска инициатива в рамките на Програмата за граждански бюджети. Консултациите имат за цел да подпомогнат гражданите в процеса на усвояване на знания и умения за планиране и реализиране на граждански инициативи. Те ще включват даването на насоки за изясняване и формулиране на идеята, проверка на правните възможности за реализирането й (наличието или отсъствието на правни изисквания, разрешителни, съгласуване с компетентни органи и др.), попълване на формуляра за кандидатстване. Консултациите ще се провеждат:

 • Онлайн – чрез включване в онлайн среща по графика, обявен на фейсбук страницата на Фондация ХАЛО и на Платформата за граждански бюджети
 • По телефон - чрез позвъняване на 0898 412 180;
 • По имейл – чрез изпращане на съобщение на следния имейл: halongobg@gmail.com
 • При посещения на място в селата от Община Хасково.

Графикът за провеждане на консултациите е достъпен на https://halo-platform.halongo.eu/

3. Кандидатстване по Програмата за граждански бюджети

Програмата за граждански бюджети е отворена за събиране на предложения за граждански инициативи в периода от 10.10.2022г. до 28.02.2023г. Кандидатстването се осъществява чрез онлайн платформата https://halo-platform.halongo.eu/ чрез преминаване през следните стъпки:

 1. Натискане на бутона „Изпрати идея!“, който се намира в дясната част на заглавната страница на платформата;
 2. На екрана се визуализира бутон „Изберете населено място“. След натискане върху този бутон трябва да изберете от падащото меню населеното място, за което предлагате гражданска инициатива;
 3. Като следваща стъпка трябва да попълните информация (имена, телефонен номер и/или имейл) за подаващия идеята за гражданска инициатива. Тази информация се събира с цел последваща комуникация с лицето при необходимост от изясняване на детайли по предложената гражданска инициатива;
 4. На следващата стъпка трябва да представите вашата идея. Напишете заглавие - кратко име, което ясно да представя идеята Ви. В слеващото поле опишете какъв проблем искате да разрешите, какво конкретно искате да се извърши (опишете стъпка по стъпка дейностите), как Вашият проект ще допринесе за развитието и облагородяването на населеното място, кой ще се ползва от постигнатите резултати. Споделете и всякаква друга допълнителна информация, която може да е от полза – например за колко време очаквате да се изпълни (отбележете в дни или месеци), приблизително колко средства са необходими за реализиране на идеята Ви (можете да ги опиште по отделни пера според конкретните дейности/ разходи), изисква ли се издаване на разрешително /или друг документ/ или съгласуване с институция преди практическото извършване на дейностите. Формулярът позволява да копирате текст, написан в друг документ/ програма и да го поставите в съответното поле.
 5. Като следваща стъпка можете да добавите до 3 снимки, с които да излюстрирате идеята си. Те може да са скица на мястото, визуализация на това, което искате да направите или снимка на сграда/ терен, от която да се вижда актуалното състояние. Добавянето на снимки се извършва чрез натискане на бутон „Изображения“, на който е нарисувано облаче със стрелка, сочеща нагоре. Изображенията се прикачат едно по едно (няма възможност за едновременно прикачане на повече от едно изображение). Ако случайно сте добавили изображение, което не желаете да изпратите, можете да го изтриете като натиснете червения бутон „х“ след името на изображението.
 6. Като предпоследна стъпка от попълването на формуляра трябва да поставите отметки в квадратчето за проверка на сигурността на формуляра и в квадратчето, че сте запознати с условията на Програмата за граждански бюджети. Ако искате да се върнете назад във формуляра и да извършите промени по някое от полетата, които сте попълвали, можете да сторите това като натиснете бутона с формата на стрелка, сочеща наляво. Имайте предвид, че ако натоснете този бутон, въведената до момента информация ще бъде изтрита и при следващо преминаване през стъпките на формуляра, ще се наложи отново да въвеждате цялата информация. Ето защо нашият съвете е предварително да си подготвите текста на Вашето предложение и да го поставяте поетапно в съответните полета на формуляра.
 7. Последната стъпка от подаването на Вашата идея за гражданска инициатива е натискането на бутона „Изпрати идея“. Ако сте допуснали грешка при попълването на формуляра, бутонът „Изпрати идея“ ще бъде неактивен, а в черевено ще се визуализират сгрешените полета. Тук имате възможност да извършите корекции и да подадете Вашата идея.
 8. При успешно подаване на идеята Ви на екрана се визуализира следното съобщение: „Вашата идея беше регистрирана успешно!“.
 9. Под това съобщение има бутон „Обратно към началото“, с който можете да се върнете на заглавната страница на платформата за граждански бюджети. Няма ограничения в броя предложения, които един гражданин или организация могат да подадат.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17.00 часа на 28 февруари 2023г.

Ако срещнете затруднения при попълването на формуляра или искате да се консултирате с член на екипа на проекта, разгледайте т.2 от Програмата за граждански бюджети, където е указано как можете да се възползвате от безплатните консултации.

4. Проверка за допустимост и остойностяване на предложенията за граждански инициативи

В периода от началото на месец март до началото на месец май 2023 година Мултидисциплинарен консултативен съвет (МКС) ще разгледа продробно и в детайли постъпилите през платформата предложения за граждански инициативи и ще оцени възможностите за тяхното изпълнение. МКС ще извърши проверка дали предложените инициативи не противоречат на нормативната уредба на национално или местно ниво, реалистично ли е изпълнението им да се случи във времевите рамките на Програмата за граждански бюджети и с наличния по програмата бюджет. Участниците в МКС щеизвършат проверка и по отношение на това дали е необходима специална подготовка (съгласуване с компетентни органи, получаване на разрешение или др.) преди изпълнението на инициативите и колко време би отнела тя. МКС ще изготвя детайлно остойностяване на разходите за реализиране на всяка една от предложените от гражданите идеи. В случай, че постъпилата идея не отговаря на критериите за допустимост по Програмата за граждаснки бюджети, на вносителите й ще бъде даден 14-дневен срок за коригиране. Членовете на МКС ще имат възможност да отправят препоръки за промяна и/или доразвиване на получените през платформата идеи. Тези препоръки ще бъдат представени на кандидатите по Програмата за граждански бюджети заедно с 14-дневен срок да редактират предложенията си, в случай, че искат да се съобразят с препоръките на МКС и да ги интегрират в предложенията си. Включването на препоръките за промяна или доразвиване на получените през платформата граждански идеи няма да има задължителен характер и ще се извършва само по желание накандидатите. То няма да оказва влияние и при избора кои граждански инициативи да се реализират. Всяко предложение за гражданска инициатива ще бъде разгледано в едно или повече заседания на МКС в зависимост от това дали отговаря на критериите за допустимост и дали кандидатите са извършвали корекциии редакции на предложението. Като резултат от работата на МКС ще бъде изготвен списък на гражданските идеи, които отговарят на критериите за допустимост на Програмата за граждански бюджети. Тези предложения ще преминат към следващия етап на Програмата. Те ще бъдат публикувани на създадената по проекта платформа. Там жителите на община Хасково ще имат възможност да се запознаят подробно с тях и да изразят своята подкрепа като гласуват за определено проектно предложение. Гласуването ще продължи 1 месец, а след приключването му ще бъде изготвена класация на най-подкрепяните граждански идеи

5. Гласуване

На 10 май 2023 г. постъпилите предложения за граждански инициативи ще бъдат публикувани в Платформата за граждански бюджети - https://halo-platform.halongo.eu/

Те ще бъдат представени и чрез публикации на сайта на Фондация ХАЛО www.halongo.eu, на сайта на Община Хасково www.haskovo.bg и на фейсбук страниците на двете организации - www.facebook.com/halongobg и www.facebook.com/Municipality.Haskovo. Всеки гражданин ще има възможност да гласува само за инициативите, касаещи населеното място, в което живее (има постоянен или настоящ адрес в него).Гласуването ще се провежда онлайн, през платформата, създадена по проекта. Гражданите с постоянен и настоящ адрес в две различни населени места ще иматправо да гласуват само в едното от тях. В случай, че гласуват и в двете, техният глас няма да бъде зачетен. Гласуването се извършва чрез попълване на онлайн формуляр, в който се вписват трите имена, телефонния номер/ адреса на гласуващия, както и за кое проектни предложения гласува. Гласуването се извършва еднократно от всяко лице, без възможност за корекция на направения избор!

Стъпки за гласуване за гражданска инициатива:

 1. Отидете на заглавната страница на платформата и натиснете бутон „Гласувай за инициатива“ или натиснете същия бутон от страницата, в която са предсатвени гражданските инициативи.
 2. В платформата се визуализира бутон „Изберете населено място“. Изберете Вашето населеното място от падащия списък.
 3. На екрана се визуализират с изображение и наименование гражданските инициативи, предложени за Вашето населено място. Натиснете върху инициативата, за която искате да гласуване.
 4. На екрана се визуализира пълното описание и всички изображения, илюстриращи избраната гражданска инициатива. Запознайте се в детайли с тях преди да пристъпите към гласуване.
 5. Ако случайно сте допуснали грешка при избора на гражданска инициатива, може да се върнете назад към всички граждански инициативи чрез бутона „ стрелка наляво“ в долната част на екрана.
 6. Ако сте сигурни, че това е инициативата, за която искате да гласувате, натиснете бутона „Гласувай сега“ в долната част на екрана.
 7. На екрана се отваря нов прозорец, в който трябва да попълните Вашите имена (име и фамилия) и ЕГН. Тези данни се събират с цел удостоверяване, че имате право да гласувате за инициатива от съответното населено място.
 8. Като следваща стъпка трябва да поставите отметка в квадратчетата (като натиснете върху тях), че сте запознати с условията на Програмата за граждански бюджети и политиката за защита на личните данни на Фондация ХАЛО.
 9. Гласуването завършва с натискане на бутона „Гласувай“ в долната част на екрана. При успешно гласуване на екрана се визуализира съобщение „Вашият глас е регистриран!“

Гласуването ще продължи 1 месец, а след приключването му ще бъде изготвена класация на най-подкрепяните граждански идеи. Гражданските инициативи ще бъдат класирани в зависимост от подкрепата, която са събрали на местно ниво. Тя ще бъде представена като процентно изражение на броя гласували спрямо общия брой жители на съответното населено място. През периода на гласуване на фейсбук страницата на Фондация ХАЛО ще бъде публикувана информация за временното класиране на гражданските инициативи

Всяко лице има право да гласува само за проекти от неговото населено място! Всяко лице може да даде своя глас за едно проектно предложение! Попълването и изпращането на формуляра за гласуване изразява окончателния вот на лицата и не може да бъде коригиран! Гласуването ще се проведе oт 10 май 2023г. до 17.00 часа на 10 юни 2023 г.

6. Обявяване на победителите

На 20 юни 2023 г. ще бъдат обявени резултатите от гласуването. Информацията ще бъде публикувана на следните адреси: • https://halo-platform.halongo.eu/ • www.halongo.eu • www.haskovo.bg • www.facebook.com/halongobg • www.facebook.com/Municipality.Haskovo В изпълнение на Програмата за граждански бюджети ще бъдат финансирани събралите най-голяма подкрепа граждански иницативи до изчерпване на бюджета на Програмата. Очакваме това да са не по-малко от 4 граждански иницаитиви.

7. Реализиране на спечелилите инициативи

Изпълнението на одобрените граждански инциативи ще се проведе в периода юли – ноември 2023 година с активното участие на кандидатствалия с предложението и представители на местната общност. Екип от служители на Фондация ХАЛО и Община Хасково ще подпомага и ще участва активно в реализирането на одобрените инициативи, ще следи за качественото изпълнение на дейностите, за целевото изразходване на средствата и за представяне на резултатите пред обществеността. При необходимост ще бъдат организирани доброволчески акции за изпълнение на дейностите, включително чрез привличане на доброволци от цялата страна.

8. Оценка на въздействие на Програмата за граждански бюджети

След изпълнение на финансираните граждански инициативи Фондация ХАЛО ще се проведе проучване за ефективността, ефикасността и удовлетворението на гражданите от изпълнението на Програмата за граждански бюджети. За целта ще бъде извършено допитване до 100 души от община Хасково и ще бъде проведена фокус група с участниците в реализираните граждански инициативи. Въз основа на събраната информация ще бъде изготвена оценка на въздействието на Програмата за граждански бюджети.

Допустими дейности и разходи

Допустими дейности

Няма никакви ограничения по отношение на видовете дейности, които могат да бъдат включени в даден проект. Единствените условия, на които трябва да отговарят са:

 • Да подобряват средата или условията на живот на всички или част от жителите на едно конкретно населено място от община Хасково;
 • Да се реализират на територията на едно конкретно населено място от община Хасково.
 • Да предвиждат ангажирането на местната общност или част от нея вкл. и чрез полагането на доброволен труд.

Допустими разходи

 • Допустими разходи за реализиране на проектите са:
 • Разходи за материали и консумативи за извършване на дейностите;
 • Разходи за услуги за извършване на дейностите (в случаите, когато е необходимо извършването на дейностите от специализирана фирма);
 • Такси за изваждане на документи или съгласуване на дейностите с отговорните институции;
 • Други разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта.

Възнаграждения за личен труд са недопустим разход

Изисквания за допустимост на разходите:

 • Да съответстват на одобрения бюджет на проекта;
 • Да са направени в рамките на периода на изпълнение на проекта;
 • Да са необходими и пряко свързани с дейностите по проекта;
 • Да са извършени в съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност;
 • Да са удостоверени с необходимите разходооправдателни документи (фактури и/или други счетоводни документи), документи за извършени плащания съгласно националното законодателство, както и документи, доказващи получаване на стоки и услуги.

Кой може да участва

main_image

В даването на предложения за граждански инициативи по програмата за граждански бюджети могат да се включат всички жители на Община Хасково, читалища, пенсионерски клубове, бизнеси, неформални групи, кметства и др. В гласуването за избор на граждански инициативи, които да се реализират могат да се включат само лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Хасково.

Бюджет на програмата за граждански бюджети

main_image

През 2022/ 2023 година общият бюджет на програмата за граждански бюджети е 12 000 лв. Средствата са осигурени от Община Хасково и е планирано да бъдат използвани за реализирането на най-малко 4 граждански инициативи.

При планиране на гражданските инициативи следва да се съобразите с максималко допустимия бюджет за реализирането им в размер на 3000 лв.

Цели и принципи на програмата

main_image

Програмата за граждански бюджети цели да насърчи прякото участие на гражданите, неправителственитe организации и бизнеса в процесите на даване на предложения за инициативи на местно ниво, пряко участие в избора кои инициативи да бъдат реализирани и участие в реализирането на гражданските инициативи. Програмата се основава на следните 6 принципа: • Демократичност: Гласът на обикновените хора имат реална тежест - те могат да участват директно във вземането на решения на местно ниво. Чрез програмата за граждански бюджети се изграждат по-тесни отношения между членовете на общността и администрацията. • Прозрачност: Бюджетите са политика без реториката - това, което администрацията всъщност прави. Когато членовете на общността решат да харчат чрез публично гласуване, има по-малко възможности за корупция или разхищение. • Образование: Участниците стават по-активни и информирани граждани. Членовете на общността, служителите и администрацията опознават демокрацията, като я прилагат. Те придобиват по-задълбочено разбиране на сложните политически въпроси и нуждите на общността. • Ефективност: Бюджетните решения са по-добри, когато се основават на знанията и надзора на местната общност. След като се включат в програмата, хората имат интерес да следят дали парите се харчат разумно. • Социална справедливост: Всеки получава равен достъп до вземане на решения, което изравнява условията. Традиционно недостатъчно представените групи често участват повече от обикновено в гражданските бюджети, което помага да се насочат ресурси към общности с най-големи нужди. • Общност: Чрез редовни срещи и събрания хората опознават своите съседи и се чувстват по-свързани с общността си и населеното място. Срещите в рамките на Програмата за граждански бюджети свързват общностни групи и им помагат да излъчват активни представители.

main_image

Идеята за даване на права на гражданите да участват директно в разпределението на публични средства се заражда през 1989г. в Порто Алегре, Бразилия. От тогава до сега тя се разпространява лавинообразно в Латинска Америка, САЩ, Европа и Африка. В България едва през 2020 година инициативата е въведена в столицата под наименованието „София избира“. Участниците в пилотното издание предлагат 39 проекта за подобряване на градската среда, а в гласуването кой от тях да се реализира се включват 23 452 души. В началото на 2021г. за реализиране е избран Проект "София избира Децата" – проектиране и създаване на съвременни училищни тоалетни, който печели с 5640 гласа. През 2021г. фондация ХАЛО създаде Програмата за граждански бюджети. Тя беше тествана пилотно в три села от Община Хасково - Войводово, Малево и Стамболийски с общ бюджет от 3000 лв. В рамките на програмата бяха финансирани и реализирани 8 граждански инициативи. Повече за тях можете да намерите на https://halo-platform.halongo.eu/