ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ

Програмата за граждански бюджети

Предистория

Идеята за даване на права на гражданите да участват директно в разпределението на публични средства се заражда през 1989 г. в Порто Алегре, Бразилия. От тогава до сега тя се разпространява лавинообразно в Латинска Америка, САЩ, Европа и Африка. Сред успешните примери за прилагането на този модел на работа са Париж, ню Йорк, Барселона. В България едва през 2020 година инициативата е въведена в столицата под наименованието „София избира“. Участниците в пилотното издание предлагат 39 проекта за подобряване на градската среда, а в гласуването кой от тях да се реализира се включват 23 452 души. В началото на 2021г. за реализиране е избран Проект "София избира Децата" – проектиране и създаване на съвременни училищни тоалетни, който печели с 5640 гласа.

През 2021г. фондация ХАЛО създаде Програмата за граждански бюджети (ПГБ) – инструмент за директно разпределение на средства за граждански инициативи. Програмата беше тествана в партньорство с Община Хасково пилотно в три села от общината - Войводово, Малево и Стамболийски с общ бюджет от 3000 лв. В рамките на програмата бяха финансирани и реализирани 8 граждански инициативи. През 2022/ 2023 година отново в партньорство с Община Хасково, Фондажия ХАЛО организира и проведе второ (подобрено) издание на Програмата за граждански бюджети. Бюджетът за граждански инициативи беше увеличен на 12 000 лева, а средствата бяха осигурени от общинската администрация. Право на участие в ПГБ имаха жителите от всички населени места в общината. В рамките на второто издание бяха реализирани 4 големи и 9 по-малки граждански инициативи. Повече за тях можете да намерите на https://halo-platform.halongo.eu/

Цели и принципи на програмата

Програмата за граждански бюджети цели да насърчи прякото участие на гражданите, гражданските организации и бизнеса в процесите на даване на предложения за инициативи на местно ниво, пряко участие в избора кои инициативи да бъдат реализирани и участие в реализирането на гражданските инициативи.

Програмата се основава на следните 6 принципа:

 • Демократичност: Гласът на обикновените хора имат реална тежест - те могат да участват директно във вземането на решения на местно ниво. Чрез програмата за граждански бюджети се изграждат по-тесни отношения между членовете на общността и администрацията.

 • Прозрачност: Бюджетите са политика без реториката - това, което администрацията всъщност прави. Когато членовете на общността решат да харчат чрез публично гласуване, има по-малко възможности за корупция или разхищение.

 • Образование: Участниците стават по-активни и информирани граждани. Членовете на общността, служителите и администрацията опознават демокрацията, като я прилагат. Те придобиват по-задълбочено разбиране на сложните политически въпроси и нуждите на общността.

 • Ефективност: Бюджетните решения са по-добри, когато се основават на знанията и надзора на местната общност. След като се включат в програмата, хората имат интерес да следят дали парите се харчат разумно.

 • Социална справедливост: Всеки получава равен достъп до вземане на решения, което изравнява условията. Традиционно недостатъчно представените групи често участват повече от обикновено в гражданските бюджети, което помага да се насочат ресурси към общности с най-големи нужди.

 • Общност: Чрез редовни срещи и събрания хората опознават своите съседи и се чувстват по-свързани с общността си и населеното място. Срещите в рамките на Програмата за граждански бюджети свързват общностни групи и им помагат да излъчват активни представители.

Бюджет на програмата за граждански бюджети

През 2024 година общият бюджет на програмата за граждански бюджети е 15 000 лв. От тях 9000 лв са осигурени от инициативата „Граждански бюджети 2024“, която се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Останалите 6000 лв са осигурени от Община Хасково. Планирано е средствата да бъдат използвани за реализирането на най-малко 5 граждански инициативи.

При планиране на гражданските инициативи следва да се съобразите с максимално допустимия бюджет за реализирането им в размер на 3000 лв.

Кой може да участва

В даването на предложения за граждански инициативи по програмата за граждански бюджети могат да се включат всички жители на Община Хасково, читалища, пенсионерски клубове, бизнеси, неформални групи, кметства и др. В гласуването за избор на граждански инициативи, които да се реализират могат да се включат само лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Хасково.

Допустими дейности

Няма никакви ограничения по отношение на видовете дейности, които могат да бъдат включени в даден проект. Единствените условия, на които трябва да отговарят са:

 1. Да подобряват средата или условията на живот на всички или част от жителите на едно конкретно населено място от община Хасково;
 2. Да се реализират на територията на едно конкретно населено място от община Хасково.
 3. Да предвиждат ангажирането на местната общност или част от нея вкл. и чрез полагането на доброволен труд.

Списък на дейности, които вече са предлагани за реализиране:

(Списъкът не е изчерпателен и целта му е да служи като ориентир на гражданите, предлагащи инициативи.)

Облагородяване на публични пространства (градинки, паркове, площади и др.)

 • Ремонт на сгради за обществено ползване (читалища, библиотеки, църкви, кметства, училища, детски градини и др.). Ремонтните дейности трябва да водят до завършен вид на ремонтираната сграда, да са съобразени с максималния бюджет от 3000 лв и да отговарят на законовите изисквания.
 • Издаване на книга;
 • Закупуване на носии за танцов ансамбъл;
 • Провеждане на мероприятие/ събитие;
 • Провеждане на кампания;
 • Създаване на нови пространства – сцена за изяви, нова детска площадка и др.
 • Осигуряване на подкрепа за уязвими групи.

Допустими разходи

Допустими разходи за реализиране на гражданските инициативи са:

 • Разходи за материали и консумативи за извършване на дейностите;
 • Разходи за услуги за извършване на дейностите (в случаите, когато е необходимо извършването на дейностите от специализирана фирма);
 • Такси за изваждане на документи или съгласуване на дейностите с отговорните институции;
 • Други разходи, пряко свързани с изпълнението на инициативата;
 • Да са направени в рамките на периода на изпълнение на инициативата;
 • Да са необходими и пряко свързани с дейностите по реализиране на инициативата;
 • Да са извършени в съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност;
 • Да са удостоверени с необходимите разходооправдателни документи (фактури и/или други счетоводни документи), документи за извършени плащания съгласно националното законодателство.

Възнаграждения за личен труд са недопустим разход

Етапи на програмата

1.Информиране и консултиране на гражданите. Подаване на идеи за граждански инициативи. 1 март – 31 май

Изпълнението на Програмата за граждански бюджети започва на 1 март 2024 година с обявяването й в местните медии и на сайтовете и профилите в социалните мрежи на фондация ХАЛО и Община Хасково. В периода от 1 март до 31 май съвместни екипи на ХАЛО и Община Хасково ще организират и проведат срещи във всяко едно населено място на територията на общината. По време на тези срещи ще бъде предоставена подробна информация за принципите, целите и условията на ПГБ и ще се проведат дебати с местното население за ценностите на Европейския съюз и прилагането им на местно ниво.

Графикът за провеждане на срещи можете да откриете на сайта и фейсбук страницата на ХАЛО.

Периодично на сайта и ФБ страницата на ХАЛО ще бъдат публикувани разяснения във връзка с програмата, а екипите на партньорските организации ще консултират безплатно гражданите след подадена заявка. Консултациите имат за цел да подпомогнат гражданите в процеса на усвояване на знания и умения за планиране и реализиране на граждански инициативи. Те ще включват даването на насоки за изясняване и формулиране на идеята, проверка на правните възможности за реализирането й (наличието или отсъствието на правни изисквания, разрешителни, съгласуване с компетентни органи и др.), попълване на формуляра за кандидатстване. Консултациите ще се провеждат:

 • Онлайн – чрез организиране на онлайн среща след предварителна заявка;
 • По телефон - чрез позвъняване на 0898 412 180;
 • По имейл – чрез изпращане на съобщение на следния имейл: halongobg@gmail.com
 • По време на срещите във всяко едно от населените места от Община Хасково.

Подаването на предложенията за граждански инициативи се осъществява онлайн чрез платформата https://halo-platform.halongo.eu/

Програмата за граждански бюджети е отворена за събиране на предложения за граждански инициативи в периода от 01.03.2024г. до 31.05.2024г. Кандидатстването се осъществява чрез онлайн платформата https://halo-platform.halongo.eu/ чрез преминаване през следните стъпки:

1. Натискане на бутона „Изпрати идея!“, който се намира в дясната част на заглавната страница на платформата;

2. На екрана се визуализира бутон „Изберете населено място“. След натискане върху този бутон трябва да изберете от падащото меню населеното място, за което предлагате гражданска инициатива;

3. Като следваща стъпка трябва да попълните информация (имена, телефонен номер и/или имейл) за подаващия идеята за гражданска инициатива. Тази информация се събира с цел последваща комуникация с лицето при необходимост от изясняване на детайли по предложената гражданска инициатива. Имената и контактна информация на подаващите идеи лица няма да бъде оповестявана публично и ще се обработва съгласно Политика за защита на личните данни на фондация ХАЛО 2019. Предложения за граждански инициативи, подадени от анонимни лица, с които не може да се установи комуникация, няма да бъдат разглеждани и няма да бъдат допуснати до етап „гласуване“!

4. В следващите полета трябва да представите вашата идея.

 • Напишете заглавие - кратко име, което ясно да представя идеята Ви. Имайте предвид, че под това име вашата идея ще бъде публикувана в онлайн платформата за гласуване. Не е необходимо да включвате в заглавието името на населеното място, за което се отнася идеята, тъй като то автоматично ще се визуализира.

 • В следващото поле опишете какъв проблем искате да разрешите, какво конкретно искате да се извърши. Опишете стъпка по стъпка дейностите така, както ги планирате. Напишете как Вашата идея ще допринесе за развитието на населеното място, кой ще се ползва от постигнатите резултати.

 • Споделете и всякаква друга допълнителна информация, която може да е от полза – например за колко време очаквате да се изпълни (отбележете в дни или месеци), изисква ли се издаване на разрешително /или друг документ/ или съгласуване с институция преди практическото извършване на дейностите. Имайте предвид, че това поле ще бъде публикувано в онлайн платформата за гласуване.

 • Напишете колко средства са необходими за реализиране на идеята, като опишете нужните материали/ услуги. Тази информация няма да се визуализира на етап гласуване, но ще се използва за оценка на допустимостта на подадената идея и при реализирането й, ако бъде избрана на етапа с гласуването. Обърнете внимание, че идеи за граждански инициативи, които надхвърлят предварително обявения максимален бюджет от 3000 лв няма да бъдат допуснати до следващ етап на ПГБ.

 • Дайте информация колко доброволци ще са необходими за реализиране на идеята и каква част от тях можете да организирате вие. Бъдете искрени! Тази информация няма да се публикува, но ще се използва, ако вашата идея бъде избрана за реализиране.

5 .Като следваща стъпка можете да добавите до 3 снимки, с които да илюстрирате идеята си. Те може да са скица на мястото, визуализация на това, което искате да направите или снимка на сграда/ терен, от която да се вижда актуалното състояние. Добавянето на снимки се извършва чрез натискане на бутон „Изображения“, на който е нарисувано облаче със стрелка, сочеща нагоре. Изображенията се прикачат едно по едно (няма възможност за едновременно прикачване на повече от едно изображение). Ако случайно сте добавили изображение, което не желаете да изпратите, можете да го изтриете като натиснете червения бутон „х“ след името на изображението.

6. След попълването на текстовите полета на формуляра трябва да поставите отметки в квадратчето за проверка на сигурността на формуляра и в квадратчето, че сте запознати с условията на Програмата за граждански бюджети и с Политика за защита на личните данни на фондация ХАЛО 2019. Ако искате да се върнете назад във формуляра и да извършите промени по някое от полетата, които сте попълвали, можете да сторите това като натиснете бутона с формата на стрелка, сочеща наляво. Имайте предвид, че ако натиснете този бутон, въведената до момента информация ще бъде изтрита и при следващо преминаване през стъпките на формуляра, ще се наложи отново да въвеждате цялата информация. Ето защо нашият съвет е предварително да си подготвите текста на Вашето предложение и да го поставяте поетапно в съответните полета на формуляра.

7. Последната стъпка от подаването на Вашата идея за гражданска инициатива е натискането на бутона „Изпрати идея“. Ако сте допуснали грешка при попълването на формуляра, бутонът „Изпрати идея“ ще бъде неактивен, а в червено ще се визуализират сгрешените полета. Тук имате възможност да извършите корекции и да подадете Вашата идея.

8. При успешно подаване на идеята Ви на екрана се визуализира следното съобщение: „Вашата идея беше регистрирана успешно!“.

9. Под това съобщение има бутон „Обратно към началото“, с който можете да се върнете на заглавната страница на платформата за граждански бюджети.

Няма ограничения в броя предложения, които един гражданин или организация могат да подадат.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17.00 часа на 31 май 2024г.

Ако срещнете затруднения при попълването на формуляра или искате да се консултирате с член на екипа на проекта, разгледайте т.1 от Програмата за граждански бюджети, където е указано как можете да се възползвате от безплатните консултации.

2.Проверка за допустимост на гражданските идеи от Мултидицсиплинарен съвет

В периода 01.06.2024 - 30.06.2024 г Мултидисциплинарен съвет (МДС) ще разгледа подробно и в детайли постъпилите през платформата предложения за граждански инициативи и ще оцени възможностите за тяхното изпълнение. МДС ще извърши проверка дали предложените инициативи не противоречат на нормативната уредба на национално или местно ниво, реалистично ли е изпълнението им да се случи във времевите рамките на Програмата за граждански бюджети и с наличния по програмата бюджет. Участниците в МДС ще извършат проверка и по отношение на това дали е необходима специална подготовка (съгласуване с компетентни органи, получаване на разрешение или др.) преди изпълнението на инициативите и колко време би отнела тя. В случай, че постъпилата идея не отговаря на критериите за допустимост по Програмата за граждански бюджети, членовете на МДС ще се свържат с вносителя й и ще обсъдят възможностите за коригиране. Подателите на идеите ще имат 7-дневен срок за коригиране на предложенията си. Ако в този срок не извършат предложените корекции (или други подходящи, така че идеята да отговаря на критериите на ПГБ), идеята им няма да бъде допусната до следващ етап. Членовете на МДС ще имат възможност да отправят препоръки за промяна и/или доразвиване на получените през платформата идеи. Тези препоръки ще бъдат представени на кандидатите по Програмата за граждански бюджети заедно с 7-дневен срок да редактират предложенията си, в случай, че искат да се съобразят с препоръките на МКС и да ги интегрират в предложенията си. Включването на препоръките за промяна или доразвиване на получените през платформата граждански идеи няма да има задължителен характер и ще се извършва само по желание на кандидатите. То няма да оказва влияние и при избора кои граждански инициативи да се реализират. Всяко предложение за гражданска инициатива ще бъде разгледано от минимум двама членове на МДС. Като резултат от работата на МДС ще бъде изготвен списък на гражданските идеи, които отговарят на критериите за допустимост на Програмата за граждански бюджети 2024. Тези предложения ще преминат към следващия етап на Програмата. Те ще бъдат публикувани на създадената по проекта платформа. Там жителите на община Хасково ще имат възможност да се запознаят подробно с тях и да изразят своята подкрепа като гласуват за определено проектно предложение.

3.Гласуване

На 1 юли 2024 г. одобрените от МДС предложения за граждански инициативи ще бъдат публикувани в Платформата за граждански бюджети - https://halo-platform.halongo.eu/

Те ще бъдат представени и чрез публикации на сайта на Фондация ХАЛО www.halongo.eu, на сайта на Община Хасково www.haskovo.bg и на фейсбук страниците на двете организации - www.facebook.com/halongobg и www.facebook.com/Municipality.Haskovo. Всеки гражданин ще има възможност да гласува само за инициативите, касаещи населеното място, в което живее (има постоянен или настоящ адрес в него). Гласуването ще се провежда онлайн, през платформата https://halo-platform.halongo.eu/. Гражданите с постоянен и настоящ адрес в две различни населени места ще имат право да гласуват само в едното от тях. Онлайн платформата прави автоматична проверка и едно и също лице няма възможност да гласува 2 пъти. Гласуването се извършва чрез попълване на онлайн формуляр, в който се вписват трите имена и ЕГН. Гласуването се извършва еднократно от всяко лице, без възможност за корекция на направения избор!

Стъпки за гласуване за гражданска инициатива: 1 .Отидете на заглавната страница на платформата и натиснете бутон „Гласувай за инициатива“ или натиснете същия бутон от страницата, в която са представени гражданските инициативи. 2. В платформата се визуализира бутон „Изберете населено място“. Изберете Вашето населеното място (това в което сте регистриран по постоянен или настоящ адрес) от падащия списък. 3. На екрана се визуализират с изображение и наименование гражданските инициативи, предложени за Вашето населено място. Натиснете върху инициативата, за която искате да гласувате. 4. На екрана се визуализира пълното описание и всички изображения, илюстриращи избраната гражданска инициатива. Запознайте се в детайли с тях преди да пристъпите към гласуване. 5 Ако случайно сте допуснали грешка при избора на гражданска инициатива, може да се върнете назад към всички граждански инициативи чрез бутона „ стрелка наляво“ в долната част на екрана. 6. Ако сте сигурни, че това е инициативата, за която искате да гласувате, натиснете бутона „Гласувай сега“ в долната част на екрана. 7. На екрана се отваря нов прозорец, в който трябва да попълните Вашите имена (име и фамилия) и ЕГН. Тези данни се събират с цел удостоверяване, че имате право да гласувате за инициатива от съответното населено място. Личните Ви данни ще бъдат криптирани и ще бъдат използвани единствено за удостоверяване на гласа ви. Те ще бъдат обработвани съгласно политиката за защита на лични данни на Фондация ХАЛО и ще бъдат заличени след приключване на третото издание на ПГБ. 8. Като следваща стъпка трябва да поставите отметка в квадратчетата (като натиснете върху тях), че сте запознати с условията на Програмата за граждански бюджети и политиката за защита на личните данни на Фондация ХАЛО. 9. Гласуването завършва с натискане на бутона „Гласувай“ в долната част на екрана. При успешно гласуване на екрана се визуализира съобщение „Вашият глас е регистриран!“

Гласуването ще продължи 1 месец, а след приключването му ще бъде изготвена класация на най-подкрепяните граждански идеи. Гражданските инициативи ще бъдат класирани в зависимост от подкрепата, която са събрали на местно ниво. Тя ще бъде представена в процентно изражение и ще се изчислява по следната формула:

Право да гласуват за гражданите инициативи от едно населено място имат всички жители на това населено място, които имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес в него, без значение на каква възраст, от какъв пол или с каква етническа принадлежност са.

Всяко лице може да гласува в онлайн платформата чрез личен компютър, таблет, мобилен телефон или друго устройство с достъп до интернет.

Лица, които нямат собствен достъп до онлайн платформата, могат да използват устройствата и помощта на други лица при гласуването. Тази помощ обаче трябва да съответства на добрите нрави и да гарантира истинността на вота. Опитите за неправомерно гласуване чрез използване и злоупотреба с лични данни, ще бъдат предавани на компетентните органи съгласно българското законодателство. Онлайн платформата не позволява въвеждането на повече от 20 гласа от едно устройство в рамките на 48 часа.

През периода на гласуване на фейсбук страницата на Фондация ХАЛО ще бъде публикувана информация за временното класиране на гражданските инициативи. Тя ще има информативен характер и няма непременно да съответства на крайните резултати. Окончателните резултати от гласуването ще бъдат обявени на 10 август 2024 г. след проверка на допустимостта на подадените гласове.

 • Всяко лице има право да гласува само за граждански инициативи от неговото населено място!

 • Всяко лице може да даде своя глас само за една гражданска инициатива!

 • Попълването и изпращането на формуляра за гласуване изразява окончателния вот на лицата и не може да бъде коригиран!

 • Гласуването ще се проведе от 01 юли 2024 г. до 17.00 часа на 31 юли 2024 г.

4.Обявяване на победителите

В периода от 01 август до 10 август служители на Община Хасково ще извършат проверка на допустимостта на постъпилите в онлайн платформата гласове.

Ще бъдат заличени гласовете на лица, които са подали некоректни лични данни от типа ЕГН 1111111111 или с несъответстващи имена и ЕГН.

На 10 август 2024 г. ще бъдат обявени резултатите от гласуването.

Ще бъде представена класация на населените места с най-висок % гласували, изчислен по посочената по-горе формула.

За всяко населено място ще бъде представена подробна информация за броя гласове, подадени за различните граждански инициативи.

Информацията ще бъде публикувана на следните адреси:

В изпълнение на Програмата за граждански бюджети ще бъдат финансирани събралите най-голяма подкрепа граждански инициативи до изчерпване на бюджета на Програмата. Очакваме това да са не по-малко от 5 граждански инициативи (събралите най-много гласове от всяко от избраните населени места).

5.Реализиране на спечелилите инициативи

За реализиране на граждански инициативи ще бъдат поканени 5-те населени места, постигнали най- висок % гласували. Във всяко от тях екипът на ПГБ ще се свърже с подателите на предложенията за граждански инициативи, които са събрали най-много гласове, за да организират реализирането й. Ако тази идея вече е изпълнена или се установи, че са възникнали обстоятелства, които не позволяват изпълнението й, тя ще бъде заменена с класираната на второ място идея за гражданска инициатива. Ако и тя не може да бъде реализирана, ще се премине към следващата до изчерпване на идеите от съответното населено място.

Ако нито една идея от съответното населено място не може да се реализира по ПГБ, за изпълнение на граждански инициативи ще бъде поканено следващото в класацията населено място.

Във всяко населено място ще се реализира само по една гражданска инициатива. Ако след изпълнение на първите 5 граждански инициативи има остатък на средства по програмата, те ще бъдат използвани за изпълнение на следващите в класацията инициативи до изчерпване на бюджета.

Изпълнението на одобрените граждански инициативи ще се проведе в периода септември – ноември 2024 година с активното участие на кандидатствалия с предложението и представители на местната общност. Екип от служители на Фондация ХАЛО и Община Хасково ще подпомага и ще участва активно в реализирането на одобрените инициативи, ще следи за качественото изпълнение на дейностите, за целевото изразходване на средствата и за представяне на резултатите пред обществеността. При необходимост ще бъдат организирани доброволчески акции за изпълнение на дейностите, включително чрез привличане на доброволци от цялата страна.

6.Оценка на въздействие на Програмата за граждански бюджети

След изпълнение на финансираните граждански инициативи Фондация ХАЛО ще се проведе проучване за ефективността, ефикасността и удовлетвореността на гражданите от изпълнението на Програмата за граждански бюджети. За целта ще бъде извършено допитване до 100 души от община Хасково и ще бъде проведена фокус група с участниците в реализираните граждански инициативи. Въз основа на събраната информация ще бъде изготвена оценка на въздействието на Програмата за граждански бюджети.

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ 2024

Този документ е създаден в рамките на инициатива Граждански бюджети 2024, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или ФРГИ. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.