ГРАЖДАНСКИ БЮДЖЕТИ

Проект “Граждански бюджети”

Проект "Граждански бюджети"

Хасково е сред общините, попадащи в дъното на класациите за икономическо развитие, инвестиции, образование, здравеопазване, социални услуги, култура. Още по-тежко е положението в малките и отдалечени населени места. Ние вярваме, че негативните тенденции могат да се преобърнат само чрез добро сътрудничество между гражданите и институциите на местно ниво. Ето защо през 2021 година Фондация ХАЛО и Община Хасково обединихме усилия и създадохме Програмата за граждански бюджети (ПГБ) – инструмент, които дава равни възможности на всички граждани (независимо от техните възраст, пол, образование, етническа принадлежност, населено място) да се включат директно в процесите на управление на местно ниво чрез даване на предложения, вземане на решения чрез всеобщо гласуване и изпълнение на най-одобряваните предложения. ПГБ стимулира прилагането на основните ценности на ЕС на местно ниво – зачитане на човешкото достойнство, сводоба на изразяване и на участие, прилагането на пряка демокрация, равенство на мъжете и жените, даване на възможности за участие на традиционно изключени групи –малцинства, възрастни хора, лица с увреждания. ПГБ дава възможност на гражданите сами да представят важните за тях теми, а практиката от първите две издания показва, че те са изключително разнообразни – от облагородяване на публични пространства през съхраняване на традициите, обичаите, историята и опазване на природата до защита за правата на уязвими групи (инициативи в подкрепа на етнически и религиозни групи, жертви на домашно насилие и др.) Това ни дава увереност, че в дългосрочен план ПГБ не само ще допринесе за повшаване на гражданската активност, но и за прилагането и затвърждаването на европейските ценности на местно ниво. Ролята на Община Хасково за изпълнението на ПГБ е ключова. Тя отговаря за съгласуване на документацията за реализиране на гражданските инициативи; обработва и разрешава подадените от гражданите проблеми, осигурява експерти и финасов ресурс за изпълнението на ПГБ, съдейства за популяризирането на ПГБ чрез каналите за вътрешна комуникация, медиите и социалните мрежи.

Детайли: Продължителност: 12 месеца (16.02.2024 г. -15.02.2025 г.) Финансиране: 18 000 € Инициативата „Граждански бюджети 2024“ се финансира по проект „Укрепване ролята на гражданските организации в България за защита и насърчаване на основните европейски права и ценности“, изпълняван от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Териториален обхват: всички населени места от община Хасково

Дейности:

  • Създаване на платформа за гражданско участие и подготовка за изпълнение на Програма за граждански бюджети;
  • Гражданско участие при отправянето на предложения;
  • Мултидисциплинарен консултативен съвет и пряко участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво;
  • Кампании за реализиране на граждански инициативи и оценка на въздействието на Програмата за граждански бюджети.